Kingdom Hearts

 Sora  Sora  Sora  Riku  Riku  Riku  Kairi  Kairi  Kairi  Cloud  Cloud