Dynasty Warriors 4

 Zhou Yu  Sun Shang Xiang  Da Qiao  Xiao Qiao

Image credit:
- Kongming's Archives