Dynasty
Warriors 3

 Zhou Yu Lu Xun Sun Shan Xiang Xiao Qiao Da Qiao
 Liu Bei Guan Yu Zhang Fei Zhao Yun
 Cao Cao Sima Yi
 Diao Chan Zhu Rong Nu Wa

 Zhen Ji Sun Shan Xiang Zhou Yu Zhao Yun

 Zhao Yun

Image credit:
- Kongming's Archives