Ultra Maniac

 Nina  Nina
 Ayu  Ayu
 Kaji  Tsujiai