Tokyo Mew Mew

 Ichigo  Ichigo  Ichigo  Mint  Shirogane  Aoyama Masaya