Tenchi Muyo!

 Ken-Ohki  Ryo-Ohki  Ryoko  Washu  Washu  Kagato  Kagato  Kagato