Ronin Warriors

 Ryo  Rowen  Cye  Kento  Sage

 Ryo  Ryo  Rowen  Cye  Kento  Kento  Sage

Image credit:
Ronin Warriors.com