Pita Ten

 Kotaro  Kotaro

 Misha  Misha

 Koboshi  Koboshi

 Takashi (Ten)  Takashi (Ten)

 Shia  Shia

 Hiroshi (Dai)  Hiroshi (Dai)

 Kaoru  Kaoru