Love Hina

 Keitaro Naru's Cat Plushie Naru Naru Motoko Motoko Motoko Kaolla Shinobu Shinobu Haruka Haruka Kitsune Mutsumi