Di Gi Charat

 Dejiko  Dejiko  Puchiko  Puchiko  Gema  Gema