Card Captor Sakura

 Li  Li  Li  Li  Sakura  Sakura  Sakura  Sakura  Tomoyo  Tomoyo  Yamazaki